Билим берүү бѳлүгү Кафедралар Гуманитардык сабактар ка…

ГУМАНИТАРДЫК ИЛИМДЕР КАФЕДРАСЫ

load

Кош келиңиздер!

Алымкулова Нурия Насипкуловна

Кафедра башчысы

Биздин ишибиз инструктор жана изилдѳѳчүлѳр катары элдин коомдук активдүүлүгүнѳ багытталуу менен биздин студенттерибиздин окуу ишмердүүлүгүнѳ жана ошондой эле социалдык жашоого сүңгүп кирүүгѳ жардам берүү. Биздин максаттарыбыз жѳнѳкѳй – студенттер менен иш алып баруу аркылуу инсандык ѳз ара түшүнүүнү кеңейтүү, байытуу.
 
Мындан сырткары мен департаменттин жетекчиси болуу менен чет ѳлкѳлүк студенттер үчүн орус тилинен да инструктормун. Сиздер жаңы чѳйрѳгѳ келүү менен ыңгайлашуу кѳйгѳйлѳрү менен кагылышуулар болорун, мен жана менин кесиптештерим жакшы билебиз.
 
Сиздердин ийгиликтериниздерге карабай бардыгыңыздарды биздин жаңы коомчулуктун курамына кабыл алуу менен сиздердин ыңгайлашууга болгон аракеттериңиздерге жардам беребиз.
 
Биздин профессор-окутуучулар курамы фундаменталдуу жана терең дисциплинардык изилдѳѳлѳрдү жүргүзүү менен кѳптѳгѳн
дисциплиналарда кызматташып, олуттуу заманбап дүйнѳ үчүн кѳйгѳйлѳрдү чечет, изилдѳѳлѳрдѳгү жана окутуудагы жаңычылдыкка болгон кызыгууларды тең бѳлүшѳт. Ошондой эле биздин студенттер дисциплинардык тандоонун терең чѳйрѳсүндѳ билим алышат. Мен, биздин департаменттин кызматкерлеринин атынан сиздерди биздин департаментте тосуп алам!

 

Урматтоо менен,

Алымкулова Нурия Насипкуловна