load

Ординатура

Дипломдон кийинки (ЖОЖдон кийинки) билим алуу же дипломдон кийинки алгачкы адистештирүү жогорку медициналык билим берүүнүн ажырагыс бир бѳлүгү. Жогорку медициналык билим берүү талаптарында жогорку медициналык окуу жайын бүтүрүүчү, жетишерлик узакка созулган максаттуу даярдыктан кийин гана квалификациялуу жана адистештирилген медициналык жардам кѳрсѳтүүгѳ укутуулугу белгиленген.
 
Медициналык дипломдон кийинки билим алуу кѳлѳмү, тандалып алынган адистиктин квалификациялык мүнѳздѳмѳсүнѳ ылайык профессионалдык даярдык талап кылынат. Мындан сырткары студенттердин профессионалдык кѳндүмдѳрүн дипломдон кийинки билим алууда медициналык этикага маани берүү, түшүнүү практикалык реалдаштыруу жана ошондой эле кесиптин дагы бир олуттуу бѳлүгү сыркоолуу менен сүйлѳшүүнү үйрѳнүү болуп саналат.
 
Кыргыз Республикасында дипломдон кийинки окутуунун негизги түрү катары клиникалык медицинанын адистерин даярдоо, тактап айтканда үч жылдык клиникалык ординатурада окутуу.
 
Эл аралык жогорку медициналык мектеп негизинен Индия жана Пакистан чет ѳлкѳлѳрүнүн студенттерин окутушат. Британдык Кызматташуу ѳлкѳлѳрүндѳй эле бул мамлекеттерде дипломдон кийинки окууга даярдык каралып, анда окуу процесси үч жылдан кем эмес, созулган ординатура каралган. Эл аралык жогорку медициналык мектеп 3 жылга созулган чет ѳлкѳлүк жарандарды дипломдон кийинки профессионалдык даярдоого окутуу каралган билим берүү программасын иштеп чыккан. Бул билим берүү программасы Индиянын магистратурасынын билим берүү программасына (силлабус) ишке ашырууга ыңгайлашып жана ошол эле учурда биздин мамлекетте каралган окутуунун бул түрү боюнча коюлган талаптарды камтыйт.
 
Ординатурада ѳздѳштүрүлгѳн программадан кийин мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынан ийгиликтүү ѳткѳндѳн кийин бүтүрүүчүлѳр сертификат алуу менен ѳз алдынча дарыгерлик ишмердүүлүктү жүргүзүүгѳ укугу тастыкталат. Билим алуу контракттык негизде жүргүзүлѳт.
 
Ар кандай ординатуранын билим берүү программасында практикалык кѳндүмдѳргѳ ээ болуусуна чоң кѳңүл бурулат. Окутууга милдеттүү симуляциялык курстарды кошуу менен жетишишет. Биздин окуу жайда симуляциялык курстар «Веданта» медициналык клиникасында жүргүзүлүп, ординаторлор келечектеги ишмердүүлүгүнѳ зарыл болгон практикалык кѳндүмдѳрдү ала алышат.