ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

КАРДИОХИРУРГИЯ ЖАНА РАДИОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

Университеттин Веданта клиникасы, Фучик
кѳчѳсү 34, Бишкек, 720080

Бебезов Илхом Хакимович

Кафедра башчысы

Биздин кафедра Кыргыз Республикасындагы ушул багыттагы биринчи кафедра болуп саналат. Кардиохирургия жана Радиология кыйла татаал болуу менен ошол эле учурда медицинанын ѳтѳ татаал жааты.

Бѳлүмдүн тутумуна кардиохирургия, инвазивдик радиология, радиология адистери кирет. Бардык окутуучулар алгылыктуу педагогикалык жана клиникалык ишмердүүлүк тажрыйбасына ээ. Алар үзгүлтүксүз жогорку профессионалдык деңгээлдеги конференцияларга жана отурумдарга катышып турушат.

Кафедранын максаты, студенттерге негизги заманбап аныктоонун жана дарылоонун усулдары жѳнүндѳ маалымат берүү, ошондой эле жүрѳк- кантамыр тутумун хирургиялык дарылоого жана аз инвазивдик кѳрсѳткүчтѳрдү аныктоого окутуу болуп саналат

Биз сиздердин ѳѳрчүшүңүздѳр үчүң эмгектенебиз!