ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

• патогенезди үйрѳнүү, алдын-алуу усулдарын модернизациялоо, балдардын жана чоңдордун негизги ооруларын аныктоо жана дарылоо;

• дарылоонун усулдарын киргизүү жана иштеп чыгуу жана хирургиялык патологияны аныктоо;

• эндохирургиялык дарылоонун усулдарын киргизүү менен кѳкүрѳк, курсак жана жамбаш бѳлүгүндѳгү курч хирургиялык ооруларды аныктоону жана дарылоонун усулдарын мыктылоо жана иштеп чыгуу;

• жугуштуу оорулардын башталышын табуу жана аныктоонун усулдарын иштеп чыгуу жана киргизүү жана ошону менен катар микробиология жана иммунология жаатында изилдѳѳлѳр, патогенезди изилдѳѳ жана аныктоонун критерийлерин иштеп чыгуу жана инфектология жана эндокринологиядагы терапиянын майнаптуулугу;

• физиологияны изилдѳѳ жана молекулярдык-генетикалык жана популяциялык-генетикалык сферадагы патологиялардын байырлашы жана тукум кууган жана мультифакториалдык оорулардын ѳѳрчү коркунучун аныктоо;

• билим берүү процессинде жаңы технологияларды иштеп чыгуу жана киргизүү, ошондой эле окутуу прооцессинде окулуп жаткан дисциплиналарда универсалдуу компетенциялардын теоретикалык негиздеринин түзүлүшү;

• коомдук саламаттык жана саламаттык сактоодогу актуалдуу маселелер;

• Кыргызстандын тѳмѳн-орто-жогорку тоолуу климатындагы («Кѳгүлтүр Ысык-Кѳл» корпусунун шартында) студенттердин ыңгайлашуусунун патогенетикалык механизмдерин изилдѳѳ;

Бекитилген диссертациялык иштер

http://vak.kg/#/reestr 

Main completed and current research projects

Comprehensive research in the framework of Programs "The body is normal and pathological"