ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

Бухгалтерия

Борбордук кампус, Интергельпо 1Ф кѳчѳсү,
Бишкек, 720054

Майрикова Мадина Искендеровна

Башкы бухгалтер

Биз сиздерди ЭАЖММнын бухгалтериясынын баракчасында кезиктиргенибизге кубанычтабыз!

Бухгалтериялык эсептѳѳ жана отчеттуулук бѳлүмү Эл аралык жогорку медициналык мектептин структуралык түзүмдүк бѳлүмү болуп, негизги милдети ЭАЖММнын билим берүү уюму катары ѳзгѳчѳлүгүн эске алуу менен мүлкүнүн сакталуусун кѳзѳмѳлдѳѳ, эсепке алуу жана отчёт иштерин жүргүзүү.

Бѳлүм мыйзамдардын чегинде иштеп жаткан мамлекеттик, социалдык бирдиктүү саясий рамканын алкагында ишмердүүлүк кылат жана тѳмѳнкү милдеттерди аткарат:

  • иштеп жаткан мыйзамдарды туура колдонууну камсыз кылуу менен финасылык-чарбалык ишмердүүлүктү камсыздоо;
  • муниципалдык бийлик органдары, калкты социалдык жактан коргоо  жана менчигинин түрүнѳ карабай башка уюмдар менен ѳз ара биргеликте иш алып барууну камсыздоо;
  • уюмдун бухгалтердик эсептѳѳ, кѳзѳмѳлдѳѳ жана отчёттуулугун жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
  • бухгалтердик каттоо боюнча маалыматтык-аналитикалык ишмердүүлүктү жүргүзүү;

Бѳлүм ошондой эле каражаттарын жана материалдык баалуулуктардын максаттуу жумшалышына тыкыр кѳзѳмѳлдү камсыз кылат.

Биздин баракчабызга киргениңиздерге биз кубанычтабыз! Сизге керектүү маалыматтын баарын алдыңыз деп үмүттѳнѳбүз.