ЭАЖММ ЭАЖММ жетекчилиги ЭАЖММ структурасы

ЭАЖММ структурасы

 

Эл аралык жогорку медициналык мектебинин (ЭАЖММ) уюштуруу түзүмү заманбап медициналык билим берүү мекемесинин ийгиликтүү иштешинин ачкычы болгон билим берүүнүн негизги принциптерине жана эл аралык стандарттарына ылайык түзүлгѳн. Мектептин учурдагы уюштуруу түзүмү билим берүү чөйрөсүндөгү тышкы жана ички саясатты биздин университеттин баалуулуктарына ылайыкташтырууга мүмкүндүк берет, ошондой эле ЭАЖММынын администрациясы, окутуучулар жана студенттер үчүн билим берүү, изилдөө жана дарылоо ишмердүүлүгүнүн көптөгөн тармактарында катышууга кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачат.

 

ЭАЖММынын курамында 16 түзүмдүк бөлүм, 14 кафедра, кесиптик бирлик комитет, Ысык-Көл аймактык кампусу, виртуалдык клиникалар, "Веданта" медициналык борбору жана аймактык "Веданта Ысык-Кѳл" медициналык борбору жана уч студенттик уюм бар.

 

ЭАЖММды жетектѳѳнү ректор - Стальбек Медерович Ахунбаев жүзөгө ашырат, ал эми ЖОЖдун административдик-башкаруу органынын курамына кирген проректорлорго тиешелүү ыйгарым укуктар берилип, ЭАЖММынын ишмердүүлүгүндѳ конкреттүү тармактарында иш-аракеттерди жүргүзүшѳт.

 

ЭАЖММынын кафедралары ЖОЖдун квалификациялуу профессор-окутуучулар курамынан туруп, дипломго чейинки жана дипломдон кийинки деңгээлдеринде билим берүү программаларын жүзөгө ашыруучу, илимий-изилдөө жана окуу-усулдук изилдөөлөрдү жүргүзгөн университеттин негизги түзүмдүк бөлүмдөрү болуп саналат.

 

Бухгалтерия бөлүмү ЭАЖММынын натыйжалуу күнүмдүк окутуу жана изилдөө иштерин камсыздоо менен финансылык операциялардын бүтүндөй спектрин жүзөгө ашырат.

 

Деканат, биринчи кезекте окуу процессин уюштурат жана кѳзѳмѳлдѳйт. Тиешелүү академиялык чечимдерди кабыл алууну, жүзѳгѳ ашырууну, билим берүү процессиндеги мониторинг, студенттерге жана алардын жашоосуна кураторлук кылышат. Деканат ЖОЖдун студенттер, окутуучулар жана түзүмдүк бѳлүмдѳрүнүн ортосундагы ѳз ара аракеттенүүнү, байланыштарды иш жүзүнѳ ашырат.

 

Дипломдон кийинки окутуу деканаты  клиникалык ординаторлордун, магистранттардын жана PhD докторанттарынын окуу процесстерин жана илимий-изилдөө иштерин уюштурат, координациялайт жана кѳзѳмѳлдѳйт. Университет окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу үчүн курстарды издейт жана уюштурат, ошону менен билимдин үзгүлтүксүздүгүнѳ жана билимдин баскыч баскычтары үчүн шарттарды түзүүгө, адистердин потенциалын өнүктүрүүгө, иш берүүчүлөрдүн жана мамлекеттин квалификациялуу кадрларга болгон талаптарын канааттандырат.

 

Окуу-усулдук бөлүм ЖОЖдун билим берүү программасын жүзөгө ашырууну, билим берүү сапатын кѳзѳмѳлдѳѳнү жана мониторинг жүргүзүү менен, билим берүү процессин динамикалуу өркүндөтүү, өнүктүрүү жана жаңыртуу менен алектенет.

 

Эл аралык байланыш бөлүмү университеттин эл аралык байланыштарын өнүктүрүүгө, чыңдоого жана натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган иш-чараларды уюштурат. Ошондой эле, эл аралык байланыш бөлүмү абитуриенттерди окууга кабыл алышат, бүтүрүүчүлөр менен иштешет жана университеттин максаттарынын алкагында маркетинг иш-чараларын жүргүзүшѳт.

 

Кызматкерлерди башкаруу бѳлүмүнүн жоопкерчилиги ЭАЖММынын кадр боюнча саясатын ишке ашыруу жана эмгек ишмердүүлүгүн жана ар багыттагы жумуштуулукту кѳзѳмѳлдѳѳдѳгү эмгек мыйзамын сактоого, күндѳлүк ишти аткаруу нормасы, персоналдарды эмгекке умтултуу ошондой эле кызматкерлерди жумушка алуу жана жумуштан бошотуу процесстерин жѳнгѳ салууга багытталган.

 

Билим сапатын башкаруу бѳлүмү билим берүү программасынын сапатын кѳзѳмѳлдѳѳ тутумун жакшыртууну жигердүү колдоо, ишке ашыруу жана долбоорлорду ишке киргизүү менен алектенет.

 

Жалпы бөлүм документтердин бирдиктүү стандарттарын белгилеп: каттоону, эсепке алууну жана тышкы жана ички документтердин жүгүртүлүшүн кѳзѳмѳлдѳѳнү камсыздайт; буйруктарды, кѳрсѳтмѳлѳрдү, билдирүүлөрдү таратат жана кызыкдар жактарды алар менен тааныштырат, ошондой эле алардын аткарылышын кѳзѳмѳлдѳйт.

 

Дарылоо бѳлүмүнүн максаты – ЭАЖММынын кызматкерлеринин потенциалын максималдуу колдонууга багытталган, стратегияга жана өнүгүү пландарына ылайык, Кыргыз Республикасынын калкына жана башка керектөөчүлөргө квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүү чөйрөсүндө ЭАЖММынын саясатын ишке ашыруу.

 

Студенттик кадрлар бөлүмү студенттердин академиялык персоналдык документтеринин иштешин камсыз кылат жана окуу сертификаттарын эсепке алуу, сактоо, иштеп чыгуу, даярдоо жана берүү үчүн жооп берет.

 

Илимий-аналитикалык бөлүм ЭАЖММынын билим берүү жана саламаттыкты сактоо жаатында инновациялык методдор боюнча илимий-техникалык өнүгүүсүнүн негизги багыттарын иштеп чыгат жана илимий-изилдөө иштеринин учурдагы жана перспективдүү пландарын ишке ашыруу максатында, ЭАЖММынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн илимий-изилдөө иштери боюнча өз ара аракеттенүүсүн натыйжалуу координациялайт, ошондой эле аспиранттарды күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө 7 клиникалык дисциплина боюнча даярдайт жана студенттердин илимий-изилдөө иштерин жүргүзөт.

 

IT бөлүмүнүн негизги милдети - компьютердик-коммуникациялык жана программалык-маалыматтык технологиялык чөйрөнү түзүү, ишке ашыруу, коштоо жана өнүктүрүү.

 

Мамлекеттик тил бѳлүмү ЭАЖММынын бардык кафедраларында жана түзүмдүк бѳлүмдѳрүндѳ мамлекеттик тилди ырааттуу ѳнүктүрүү жана мамлекеттик тилдин окуу жайда ролун, ошондой эле кыргыз элинин рухий дѳѳлѳттѳрүн калыптандырууда жана ѳнүктүрүүдѳ жогорулатуу.

 

Пландоо жана сатып алуулар бөлүмүнүн негизги максаты – ЭАЖММнын муктаждыктары үчүн товарларды, жумуштарды аткарууга жана кызматтарды көрсөтүүгө мерчемдѳѳ жана тапшырыктарды жайгаштыруу менен байланышкан мамилелерде кардар катары ЭАЖММнын кызыкчылыгын коргоо.

 

Колдоо кызматы студенттердин академиялык коомчулукка жана социалдык турмушка адаптацияланышын жана интеграцияланышын, студенттерге окуу жолдорун тандоо жана академиялык иштин башка аспектилери боюнча академиялык консультацияларды, ошондой эле студенттердин социалдык тобокелдиктердин алдын алуу, коргоону жана алардын кесепеттерин азайтууну, жоюуну камсыз кылат.

 

Эл аралык кызматташтык борбору түздѳн-түз студенттердин Кыргызстанга легалдуу келиши боюнча иш жүргүзүшѳт, тактап айтканда виза документтерин иштеп чыгуу жаатында иш алып барат.

 

ЭАЖММынын клиникалар тармагын өнүктүрүү боюнча дирекциянын негизги максаты –ЭАЖММнын медициналык клиникаларын пландаштыруу жана түзүү, алардын курулушун уюштуруу жана ЖОЖдун дарылоо - профилактикалык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн материалдык-техникалык базасын камсыз кылуу.

 

Чарба бѳлүмү жалпы, санитардык жана өрт коопсуздугунун бардык талаптарын сактоо максатында техникалык, эксплуатациялык жана байланыш тутумдарынын ишенимдүү иштешин камсыз кылат.