ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Байланыш

Илимий-аналитикалык бѳлүм

Борбордук кампус, Интергельпо 1Ф кѳчѳсү
, Бишкек, 720054

Узаков Орозали Жаанбаевич

Илимий иштер, мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча проректор, м.и.д., профессор

Сиздер менен чын жүрѳгүмдѳн саламдашам!

Эл аралык жогорку медициналык мектеп ѳзүнүн салыштырмалуу жаш ѳмүрүнѳ карабай Түштүк-Чыгыш Азия аймагында, КМШда белгилүү илимий борбор болуп калды. Эл аралык жогорку медициналык мектептин илимий-изилдѳѳ ишмердүүлүгүндѳгү артыкчылыктуу багыты, Кыргызстандын ѳзгѳрмѳлүү климат шартындагы айлана-чѳйрѳнүн таасириндеги калкынын ден соолугунун абалын изилдѳѳ.

ЭАЖММынын илимий иштердеги башкы вазийпасы болуп, дүйнѳлүк илимий мейкиндикте алакалашуу. ЭАЖММынын структурасында илимий түзүмдүк бѳлүмдѳргѳ: илимий-аналитикалык бѳлүм, аспирантура сектору, “Eurasian Medical Journal” редакциясы кирет. Мектеп Erasmus+ бекитилген «Илимди колдоо фондунун» грантхолдери болуп, ЭАЖММынын ѳнүктүрүү мерчемдерин ишке ашыруу максатында, кызматкерлердин илимий ишмердүүлүгүн колдоо жана демилгелѳѳ мүмкүнчүлүктѳрүн тартуулайт. ЭАЖММда бир учурда эле ведомстволор аралык диссертациялык кеңештер аркылуу классикалык илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды (аспирантура) даярдайт жана 8 алдыңкы КМШнын жана Европанын ЖОЖдору менен философия илиминин докторлорун (PhD программа) пилоттук программа менен даярдашат. КМШ жана Европанын 10 ашык ЖОЖдору менен интеграциялашкан илимий-изилдѳѳ иштерин биргеликте жүргүзүшѳт. Кыргыз Республикасынын Институционалдык кѳз карандысыз ЖОЖдордун рейтинги боюнча 2019-жылы ЭАЖММ алдыңкы орунду ээледи (Кѳз карандысыз аккредитациялоо жана Рейтинг агенттиги система рейтинги боюнча (НААР/IAAR).

Бизге келип, ѳзүңүздѳрдүн ачылыштарды жасаңыздар!