ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Байланыш

Аспирантура – илимий-изилдѳѳчүлүк жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоонун негизги формасы.

ЭАЖММ аспирантурасында күндүзгү окуу 3 жыл жана сырттан окуу 4 жыл формаларында ѳтѳт. Аспиранттар окуу мезгилинде жекече окуу пландары боюнча даярданышат, рецензияланган журналдарда макалаларын жарыялашат, илимдин тарыхы жана философиясы, чет тили, мамлекеттик тил жана дипломдук иштин темасына ылайык атайын сабак боюнча кадидат сынактарын тапшырышат. Ошону менен “Педагогикалык чеберчилик мектеби” жана “Методология жана илимий-изилдөѳлѳрдүн усулдары” сыяктуу кошумча дисциплиналар боюнча сынактардан ѳтүшѳт.

Студенттер аспирантурадагы окуунун жыйынтыгынын негизинде диссертацияны тиешелүү диссертациялык кеңештерде ачык коргоого даярданышат.