ЭАЖММ ЭАЖММ бѳлүмдѳрү Окуу-усулдук бѳлүм

ОКУУ-УСУЛДУК БѲЛҮМ

load

Кош келиңиздер!

Субанбекова Гулнара Мырзабековна

Бѳлүмдүн башчысы

ЭАЖММынын окуу-усулдук бѳлүмүнѳ кош келиңиздер!

Окуу-усулдук бѳлүмү (ОУБ) Эл аралык жогорку медициналык мектептин структуралык түзүмдүк бѳлүмү болуп саналат. Биздин бѳлүм 2003-жылы түзүлгѳн. ОУБ окуу процессин жогорку билим берүү программасы менен уюштуруп жана аны иш жүзүнѳ ашыруу, ѳнүктүрүү жана камсыздоо багытында ачылган. Бѳлүм окуу-тарбия иши боюнча проректордун карамагында иш алып барат.

 

ОУБ окуу процессин мерчемдѳѳ жана уюштуруу иштерин алып барат жана окуу жана окуу-усулдук иштердин нормативдик документтерин иштеп чыгат жана окуу процессине мониторинг жүргүзѳт.

 

Окуу-усулдук бѳлүм 3 секторду камтыйт:

1.Усулдук иштер сектору – дипломго чейинки жана дипломдон кийинки билим берүү программаларын мерчемдѳѳ жана иш жүзүнѳ ашыруу, кѳзѳмѳлдѳѳ ишин алып барат.  

2. Окуу процессин мерчемдѳѳ жана кѳзѳмѳлдѳѳ сектору – окуу процессин уюштурууну жана кѳзѳмѳлдѳѳнү ишке ашырат.

3. Ѳндүрүштүк практика сектору – ѳндүрүштүк практиканы уюштурууну, ѳткѳрүүнү жана кѳзѳмѳлдѳѳнү жүргүзѳт.

 

Коллективдин биримдигин мүнѳздѳгѳн башкы белги максатыбыздын бүтүндүгүндѳ. Биздин максатыбыз – ЭАЖММда билим берүү процессин түздѳн-түз профессор-окутуучулардын катышуусунда мыктылоо.

 

Окуу-усулдук бѳлүм ѳз ишинде кафедралар менен ѳз ара тыгыз иш алып барып, кафедралардын окуу-усулдарын, уюштуруу-усулдук иштерин координациялоону камсыздап, ЭАЖММынын билим берүү процессин мерчемдеп, анализдеп жана кѳзѳмѳлдѳйт.

 

Баардыгыңыздарга астыга койгон максаттарга жетүүңүздѳргѳ жана жыйынтыктардан канааттануу алышыңарды каалайм.

 

Чын дилим менен,

Субанбекова Гулнара Мырзабековна