ISM

ЭАЖММ

Билим берүү бѳлүгү

Ресурстар

Байланыш

ЭAЖММнын PhD программасы жогорку этаптагы илимий даярдыкты жүргүзүүнү, тактап айтканда докторантуранын деңгээлиндеги ишти алып барат. Бул программа ар түрдүү дисциплиналардын спецификасын эске алуу менен түзүлүп, калктын ар түрдүү катмарынын сыркоолорунун патогенезин жана саламаттыгынын факторлорун аныктоо жана маанисин түшүнүү максатында түзүлгѳн.
 
PhD программасы саламаттыкты сактоо областында окутуучу жана илимий медициналык ишмердүүлүктү жана күнүмдүк практиканы улантууну каалаган студенттер үчүн.

 

Программанын алкакка салынган максаттарында саламаттыкты сактоо жаатындагы кийинки изилдѳѳчү жана илимпоз муундарын ѳнүктүрүү жана студенттердин илимий коммуникациялык потенциалын ѳстүрүү менен байланыштуу экендигин, бул максатта насаатчы жана окутуучулук кѳндүмдѳрдү пайда кылуу менен каралып, бул окугандардын ѳзүнүн тандап алган профессиясы жаатында окутуучулук ишмердүүлүктү билүүгѳ жана тажрыйба алууга мүмкүнчүлүк берет.