ЭАЖММ ЭАЖММ бѳлүмдѳрү Статистикалык анализ жан…

Статистикалык анализ жана психометрика бѳлүмү

load

Кош келиңиздер!

Еременко Владимир Владимирович

Сапат боюнча проректор пс.и.к., Ph.D.

Адамдардын ишмердүүлүгү көп учурларда маалыматтар менен иштөөнү камтыйт жана ал өз кезегинде аларга таянуу гана эмес, аларды изилдөөнү, иштеп чыгууну жана талдоону да билдирет. Мисалы, маалыматты бириктирүү керек болгондо, кандайдыр бир ѳз ара байланыштарды табууда же түзүмдөрдү аныктоону алсак. Аналитика үчүн бул учурда ар кандай ой жүгүртүү ыкмаларын гана эмес, статистикалык ыкмаларды колдонуу да ыңгайлуу.

 

Статистикалык анализ методдорунун өзгөчөлүгү алардын комплекстүүлүгүндѳ, статистикалык мыйзам ченемдүүлүктѳрүнүн формаларынын ар түрдүүлүгүнө байланыштуу, ошондой эле статистикалык изилдөө процессинин татаалдыгында. Бирок, биз ар бир адам колдоно турган ыкмалар жөнүндө сүйлөшүп, аны натыйжалуу жана ырахаттануу менен жасагыбыз келет.

 

Урматтоо менен,  

Еременко Владимир Владимирович